chưa được phân loại

Giới thiệu về tỷ lệ Nhà cái uy tín

Nhà cái uy tín
Nhà cái uy tín

THƯƠNG HIỆU THỂ THAO D3Nhà cái uy tínThuật toán tỷ lệ cược: tính toán cơ sở của xác suất phần trăm 100 ÷ xác suất phần trăm × tỷ lệ thanh toán = tỷ lệ cược. Xác suất phần trăm do nhà cái cá cược thu được thông qua nhà phân tích và tỷ lệ thanh toán là tỷ lệ hoàn vốn Nền tảng đặc biệt nổi tiếng

Khởi chạy: 100 × tỷ lệ thanh toán = tỷ lệ cược × xác suất.Nhà cái uy tín

Việc chuyển đổi tỷ lệ tổn thất dựa trên nguyên tắc xác suất phần trăm không thay đổi: tỷ lệ gốc ÷ tỷ lệ tổn thất ban đầu × tỷ lệ tổn thất quy đổi = tỷ lệ chênh lệch quy đổi.

Tỷ lệ thắng cược WO (WinOdds), tỷ lệ cược hòa DO (DrawOdds), tỷ lệ cược âm LO (LostOdds).

Tỷ lệ sinh lời là nghịch đảo của tổng ba tỷ lệ thắng, hòa và thua, = 1 / (1 / WO + 1 / DO + 1 / LO)Nhà cái uy tín

Lấy Juventus VS Cagliari làm ví dụ:

William Hill 1,20 5,00 11,00 / tỷ lệ thắng 74,12% 17,79% 8,09% / Kelly 0,91 0,85 0,80 / lượt về 0,89

Tỷ lệ hoàn trả = 1 / (1 / Phần bù thắng + 1 / Phần bù hòa + 1 / Phần bù âm) = 1 / (1 / 1,20 + 1 / 5,00 + 1 / 11,00) = 0,89

Tỷ lệ thắng của đội chủ nhà = tỷ lệ lượt về / tỷ lệ thắng chính 0,89 /1.20 = 0,7412

Kelly thắng chính = Tỷ lệ thắng trung bình chính * Tỷ lệ thắng của Juventus = 1,2 * 74,12% = 0,91

Độ lệch chuẩn, còn được gọi là sai số bình phương trung bình hoặc độ lệch chuẩn, là giá trị trung bình của khoảng cách của mỗi dữ liệu so với giá trị trung bình. Nó là căn bậc hai và trung bình của độ lệch so với giá trị trung bình, được biểu thị bằng σ. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai. Độ lệch chuẩn có thể phản ánh mức độ phân tán của tập dữ liệu. Nếu giá trị trung bình giống nhau, độ lệch chuẩn có thể không giống nhau.

Độ lệch chuẩn càng cao, dữ liệu thí nghiệm càng rời rạc, tức là càng kém chính xác. Ngược lại, độ lệch chuẩn càng thấp thì dữ liệu thực nghiệm càng chính xác. Gọi hàm “STDEV” trong excel để ước tính độ lệch chuẩn của mẫu.

Phương sai là trung bình của bình phương chênh lệch giữa mỗi dữ liệu và giá trị trung bình, nghĩa là s ^ 2 = (1 / n) [(x1-x ) ^ 2+ (x2-x ) ^ 2 + … + (xn-x ) ^ 2], trong đó x đại diện cho số lượng mẫu trung bình, n đại diện cho số lượng mẫu, ^ 2 đại diện cho hình vuông, xn đại diện cho cá nhân và s ^ 2 đại diện cho phương sai.rút tiền nhanh chóng